راهکارها

برقراری ارتباط نقاط مختلف بدون توجه به فواصل جغرافیایی و مستقل از بسترهای رایج مخابراتی و بدون در نظرگرفتن شرایط آب و هوایی، با استفاده از مخابرات ماهواره­ ای بسیار سهل­ الوصول می باشد. استفاده از فناوری ­های مختلف در حوزه­ های گوناگون بانکی، نفت و گاز، شرایط بحران، مخابرات روستایی و.. بیانگر گستره کاربردهای ارتباطات ماهواره­ ای می باشد.از طرفی مخابرات ماهواره ای در بازارهای عمودی بسیاری کاربرد کلیدی دارد که از آن می توان به موارد زیر که ایکاست سابقه ی کافی در ارائه ی خدمات به آن ها را دارد، نام برد:

markets2

عصر ارتباطات بین الملل پارس کار 2024-2007 ، شماره پروانه 100/70897