بروشور محصولات

محصولات iDirect :

iDirect Hub And Line Card Products

iDirect iNFINITI 3100

iDirect iNFINITI 5000

iDirect Evolution X1

iDirect Evolution X3

iDirect Evolution X5

iDirect Evolution X7

محصولات Romantis :

Romantis UHP-1000

Romantis UHP-100

Romantis UHP-200

Romantis_UHP-8000

انتن 1.2 متری Skyware :

Skyware 1.2 meter Type 122 Satellite Dish Antenna

آنتن KNS مدل Z6MK2 با قطر 60 سانتی متر:

KUZ1

آنتن KNS مدل Z12MK2 با قطر 120 سانتی متر:

KUZ5

آنتن KNS کاربرد TVRO مدل S8:

TUS3

آنتن KNS کاربرد TVRO مدل K5:

TUK2

بروشور و کاتالوگ محصولات و خدمات شرکت ایکاست و بال صبا

عصر ارتباطات بین الملل پارس کار 2022-2007 ، شماره پروانه 100/70897