فایل های پشتیبانی

راهنمای سیستم iBuilder هاب iDirect :

iBuilder User Guide

راهنمای سیستم iMonitor شبکه ی مبتنی بر پلتفرم iDirect:

iMonitor User Guide

عصر ارتباطات بین الملل پارس کار 2024-2007 ، شماره پروانه 100/70897