عصر ارتباطات بین الملل پارس کار 2024-2007 ، شماره پروانه 100/70897