چگونه رفتارهای سمی و سوگیری‌ها را قبل از اینکه مشکل‌ساز شوند تشخیص دهیم؟

فرادی که بخش‌ها و تیم‌های شما را تشکیل می‌دهند، هسته اصلی کل سازمان شما هستند. مراقبت از هر فردی که مدیریت می‌کنید باید در راس اولویت‌های شما باشد تا همزمان روحیه فردی را تقویت کرده و محیطی بردبارتر و کارآمدتر ایجاد کنید.

اما علیرغم اهمیت آن، رفتار سمی همچنان راه خود را در محل کار پیدا می‌کند.

برای مبارزه با این فرهنگ سمی، کاترین متیس، مدیرعامل و بنیانگذار  Civility Partners، در ارائه‌اش با عنوان «هم‌پیمان برای ایجاد یک محل کار فراگیر»، راه‌هایی را برای شناسایی رفتار سمی در افرادی که مدیریت می‌کنید و همچنین نکاتی را برای از بین بردن مؤثر سمیت به طور کامل از طریق به چالش کشیدن سوگیری‌ها بیان کرد.

ادامه مطلب

عصر ارتباطات بین الملل پارس کار 2022-2007 ، شماره پروانه 100/70897