توافقنامه سطح خدمات

خدمات پشتیبانی ارائه شده همواره مطابق با SLA توافق شده با مشتری ارائه می گردد بدین معنی که بر اساس SLA سطح خدمات پشتیبانی و نگهداری هر مشتری متفاوت است و پایش برقراری خدمات ارتباطات ماهواره ای مطابق با آن سطح توافق شده با مشتری ارائه می گردد. نمونه قرارداد SLA در منوی پشتیبانی وب سایت قابل مشاهده است. قابل ذکر است این قرارداد بر اساس تقاضا و نیازهای خاص مشتریان قابل تغییر می باشد.

عصر ارتباطات بین الملل پارس کار 2024-2007 ، شماره پروانه 100/70897